Kennisblad Inrichting en beheer van broedhabitat voor kustbroedvogels in Nederland - 1

Aan het kennisblad wordt gewerkt.
Datum veldwerkplaats
9 april 2024
Presentaties
Er zijn nog geen presentaties beschikbaar.
Inleiding
  • Bas van den Boogaard (Waardenburg Ecology)
  • Bob Jonge Poerink (EcoSensys)
  • Peter de Boer (Sovon)
  • Silvan Puijman (Groninger Landschap)

Locatie: Groningen

Het geschikt houden van kustbroedvogelgebieden vraagt van terreinbeheerders vaak toewijding en specifieke beheer- en inrichtingsmaatregelen. Grote uitdagingen zijn vegetatiesuccessie, effecten van grondpredatoren en verstoring door menselijke activiteiten.

Zowel bij de aanleg en inrichting van nieuwe gebieden, als in het beheer van bestaande kustbroedvogelgebieden zijn allerlei opties mogelijk. Maar waar doe je als terreinbeheerder goed aan? In ons onderzoek pleiten we voor een getrapte benadering: probeer bij de locatiekeuze van nieuwe gebieden of het beheer & inrichting van reeds bestaande gebieden zoveel gebruik te maken van natuurlijke dynamiek. Pas als aanleg in dynamische milieus niet kan, dan wel het toepassen van dynamiek in bestaande gebieden, kan overwogen worden om beheers-intensievere maatregelen te nemen. Het gaat dan om allerlei vormen van vegetatiebeheer, toepassen van nieuw substraat, schelpenlagen of zout, elektrische rasters tegen grondpredatoren en het sturen van menselijk medegebruik door o.a. inzet van vrijwilligers.

In deze veldwerkplaats zal Bas van den Boogaard bovenstaande benadering verder toelichten. We doen dit bij Polder Breebaart, een binnendijks natuurgebied voor kustbroedvogels. Silvan Puijman is beheerder van Polder Breebaart en vertelt tijdens de middag excursie welke inrichting is uitgevoerd en hoe ze het gebied beheren. Hij gaat in op toepassen van gedempt getij en de inzet van elektrische rasters. Later in de middag is er tevens de mogelijkheid om met hem de Punt van Reide te bezoeken. Peter de Boer doet veel onderzoek naar de broedaantallen en broedsucces van sterns op broedeiland Stern, de Klutenplas en vergelijkbare gebieden in Noord-Nederland. In zijn presentatie vertelt hij over de effecten van maatregelen in deze gebieden op de broedaantallen en het broedsucces. Grondpredatoren hebben tegenwoordig in veel kustbroedvogelgebieden een enorme impact op het broedsucces. Maar welk gedrag vertonen deze grondpredatoren precies en welke effect hebben ze op stern- en klutenkolonies? Wat kunnen we daarvan leren voor het beheer? Bob Jonge Poerink heeft antwoorden op deze vragen, door zijn meerjarige onderzoek aan gezenderde vossen en marters. Tijdens de middag excursie in Polder Breebaart en Punt van Reide gaan we aan de hand van de informatie uit de presentaties verder discussiëren over kustbroedvogels. 

Rapport Inrichting en beheer van broedhabitat voor kustbroedvogels in Nederland (2023)