Kennisblad Herstel Vochtige bossen

Datum veldwerkplaats
18 april 2023
Presentaties
.pdf
Presentatie Louise Franssen - Stichting Bargerveen:
De nutriëntenkringloop tijdens herstel van basenrijke, vochtige bossen
.pdf
Presentatie Gert-Jan van Duinen - Stichting Bargerveen:
Bodemfauna
.pdf
Presentatie Emiel Brouwer - B-WARE:
De nutriëntenkringloop in vochtig bos
Inleiding

Op de zandgronden komen naast bossen op droge, zure bodem en broekbossen ook bossen voor op basenrijke, vochtige bodems. Deze hebben ernstig te lijden van verdroging en op veel plekken is de gevarieerde boomlaag vervangen door een monocultuur van boomsoorten met zuur strooisel (eik, den) of juist zeer voedselrijk strooisel (wilg, populier). In een OBN onderzoek is gekeken hoe de bosbodem door deze factoren is verzuurd en vermest, en of er herstel kan plaatsvinden na herstel van de waterhuishouding en ingrepen in de boomlaag. 

Tijdens deze veldwerkplaats krijg je inzicht in de processen die plaatsvinden in de bosbodem bij verzuring en verdroging en de reactie van flora, fungi en fauna op deze processen. Ook kijken we naar de herstelmaatregelen die genomen kunnen worden, en wat de effecten hiervan zijn.

In de ochtend worden de volgende aspecten toegelicht: Louise Franssen (Stichting Bargerveen) presenteert de waterhuishouding van het gebied, en de samenhang met de flora van de nog aanwezige vochtige bossen. Emiel Brouwer (Onderzoekcentrum B-WARE) gaat in op de samenhang tussen verdroging, boomsoorten en de strooiselafbraak en nutriëntenkringloop in aangetaste en herstellende bossen en Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen) zal de rol van de bodemfauna in de strooiselafbraak en bodemontwikkeling verder uitdiepen, ook in relatie tot herstelmaatregelen. 

In de middag wordt het Wijboschbroek bij Schijndel bezocht. De middagexcursie wordt verzorgd door Rob van der Burg (Bosgroep Zuid Nederland). Hij laat de maatregelen zien die genomen zijn als hydrologie, rabatten en bosomvorming. Je hoort welke knelpunten zich hierbij voordoen en welke afwegingen er gemaakt zijn. Op basis van onder meer een LESA (LandschapsEcologischeSysteemAnalyse) is de waterhuishouding aangepast en plaatselijk zijn ingrepen in de boomlaag verricht. Ook loopt er een uitgebreid monitoringsprogramma, waarbij gekeken wordt naar grondwaterstanden, grondwaterkwaliteit, bodemsamenstelling en ontwikkeling van de flora.